Nordecon Betoon OÜ (NOBE) garantiitööde korraldamise ja isikuandmete kaitse põhimõtted. 

 • Garantiiperioodil ilmnenud puudused lahendatakse garantiiperioodi jooksul või vahetult sellele järgnevalt.
 • Garantiipuudused mis takistavad eseme kasutamist lahendatakse esimesel võimalusel.
 • Andmebaasi sisestatud garantiipuuduste menetlemise käigus tekkivate küsimuste või lisainfo  korral palume need saata e-posti aadressil garantii@nobe.ee.
 • Võimalikud viimistluspraod seintes, lagedes ja nende liitumiskohtadesse kõrvaldatakse peale garantiiperioodi lõppu. NB! Tavapäraste viimistluspragude osas ei ole vaja seda infot jooksvalt esitada ja seda infot oodatakse garantiiperioodi lõpus. Täpsem info on kajastatud ehitise kasutusjuhendis.
 • Ennem võimalike garantiipuuduste osas info edastamist on vajadus veenduda, et kas tegemist on küsimusega mis on määratletav garantiipuudusena. Võimalike küsimuste korral suhelda esmalt ehitise haldajaga.
 • Garantiitööde teostamine toimub reeglina tööpäevadel ajavahemikus 8:00 kuni 17:00.
 • Garantiitööde andmebaas (andmebaas) koondab andmed NOBE ehitatud korteriomandite või muude hoonepindade (garantiitööde objekt) kohta selleks, et NOBE saaks lahendada ehitusgarantiiga seotud võimalikud nõuded.
 • Andmebaas on loodud garantiitöödega seotud asjaolude koondamiseks, tööde vajaduse analüüsimiseks ja vajalike tööde teostamiseks. NOBE teostab garantiitöid ehitustööd tellinud isikuga sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.
 • Andmebaasi andmete sisestaja kinnitab, et kõik andmed on tõesed, tal on garantiitööde teostamiseks avalduse esitamise õigus ja ta on nõus, et NOBE töötleb tema isikuandmeid, mis on vajalik garantiitööde teostamiseks vajaliku teabe kogumiseks ja analüüsimiseks ning garantiitööde teostamiseks. NOBE’l on õigus kasutada ka selliseid isikuandmeid, mille ta on saanud garantiitööde objektiga seoses sõlmitud lepingu täitmiseks teistelt isikutelt (nt ehitustööde tellijalt).
 • NOBE töötleb esitatud andmeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud andmekaitsenõuetele. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on NOBE õigustatud huvi täita garantii tekkimise aluseks olevat ehituslepingut ja soov saada tagasisidet enda teeninduse kvaliteedi kohta ning soov saata garantiitööde objektile teateid enda tegevuste kohta. NOBE võib kasutada isikuandmeid teadete saatmiseks NOBE tegevuste kohta, mis võivad mõjutada garantiitööde objekti kasutamist (näiteks ehitustegevus lähiobjektidel).
 • Isikuandmeteks on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, sh isiku nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. NOBE võib koguda ka isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa siduda kindla isikuga, näiteks andmed tegevuse või aktiivsuse kohta andmebaasis, mida kogutakse statistika ja parema teenuse pakkumise eesmärgil.
 • NOBE kogub, säilitab ja töötleb garantiitööde teostamisega seotud isikuandmeid elektroonilises andmebaasis, millele on juurdepääs NOBE pädevatel töötajatel ja mis ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks. NOBE võib kasutada andmebaasi haldamiseks ja tehniliste tugiteenustena kolmanda isiku teenuseid ning edastada isikuandmeid garantiitööde teostamisel kasutatavatele töövõtjatele. NOBE kasutab andmete säilitamisel ja töötlemisel Hausing Technologies OÜ andmebaasi ja nende põhimõtetega on võimalik tutvuda lingil: https://hausing.ee/tingimused.
 • Isikul on õigus nõuda oma andmete uuendamist, parandamist või kustutamist, v.a. kui see takistaks garantiitööde teostamist või on vastuolus õigusaktidest tulenevate nõuetega.
 • NOBE säilitab kliendi isikuandmeid senikaua kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 • Andmete töötlemist, sh nende uuendamist, parandamist ja andmete töötlemise lõpetamist vms puudutavad avaldused palume saata e-posti aadressile garantii@nobe.ee.